anaku首页
满文学习
版本历史
下载
Blog
满汉词典
满语谚语
跨平台满文编辑
链接
关于

English Version

anaku满文满语软件列表

阿纳库满文输入工具
anaku Manchu Script Creator 0.45 final(MSC)

阿纳库满文打字练习软件
anaku Manchu Script Typing V1.0(MST)

阿纳库满语背单词软件
anaku Manchu Word Reciting V1.0(MWR)

阿纳库满汉词典软件
anaku Manchu Chinese Lexicon V1.0(MCL)

©2005-2025 ANAKV